25 let v advokacii

Jsem členem České advokátní komory, samosprávné organizace
sdružující povinně advokáty, poskytující právní služby
na území České republiky.

Členství v České advokátní komoře poskytuje klientům záruky
za odbornost a etiku advokáta při výkonu advokacie.

Cena za poskytování právních služeb

Poskytování právních služeb je placené.

Cena může být:

  • Výše mimosmluvní odměny (ceny) se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny (ceny) za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal (viz advokátní tarif
  • Smluvní odměna může být mezi klientem a advokátem sjednána různými způsoby, a to:
  1. Časová cena – hodinová sazba (1000 Kč za hodinu)
  2. jiná dle dohody advokáta s klientem

(orientační cena konzultace činí 1000 Kč) 

Při určování výše smluvní ceny se zohledňuje zejména:

  • hodnota věci, které se poskytované právní služby týkají
  • časové požadavky klienta na vyřízení věci
  • časová náročnost spojená s vyřízením věci

Advokát je oprávněn požadovat zaplacení přiměřené zálohy na poskytované právní služby. Úhradu ceny je rovněž možno domluvit ve splátkách. Ke všem druhům cen jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje a DPH v zákonné výši.

Platební podmínky:

Cenu za poskytování právních služeb je možné dle dohody advokáta s klientem uhradit:

  • Hotově
  • Převodem na účet vedený u GE Money Bank, a.s. č. účtu: 204929081/0600

Právo klienta na odstoupení nebo ukončení závazku a podmínky jeho uplatnění.

Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb na základě výpovědi klienta nebo z jiného důvodu zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.