22 let v advokacii

Jsem členem České advokátní komory, samosprávné organizace
sdružující povinně advokáty, poskytující právní služby
na území České republiky.

Členství v České advokátní komoře poskytuje klientům záruky
za odbornost a etiku advokáta při výkonu advokacie.

Cena za poskytování právních služeb

Poskytování právních služeb je placené.

Cena může být:

  • Výše mimosmluvní odměny (ceny) se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny (ceny) za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal (viz advokátní tarif
  • Smluvní odměna může být mezi klientem a advokátem sjednána různými způsoby, a to:
  1. Časová cena – hodinová sazba (500 Kč za hodinu)
  2. jiná dle dohody advokáta s klientem

(orientační cena konzultace činí 250 - 500 Kč) 

Při určování výše smluvní ceny se zohledňuje zejména:

  • hodnota věci, které se poskytované právní služby týkají
  • časové požadavky klienta na vyřízení věci
  • časová náročnost spojená s vyřízením věci

Advokát je oprávněn požadovat zaplacení přiměřené zálohy na poskytované právní služby. Úhradu ceny je rovněž možno domluvit ve splátkách. Ke všem druhům cen jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje a DPH v zákonné výši.

Platební podmínky:

Cenu za poskytování právních služeb je možné dle dohody advokáta s klientem uhradit:

  • Hotově
  • Převodem na účet vedený u GE Money Bank, a.s. č. účtu: 204929081/0600

Právo klienta na odstoupení nebo ukončení závazku a podmínky jeho uplatnění.

Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb na základě výpovědi klienta nebo z jiného důvodu zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.

Zpět